Obchodní podmínky společnosti Media Trading CZ s.r.o.

sídlem: Narcisová 428, Průhonice, 252 43
IČ: 272 24 961

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105795, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lampshop.cz a www.lamps.cz

 

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen ,obchodní podmínky ")obchodní společnosti Media Trading CZ s.r.o. se sídlem Narcisová 428, Průhonice,PSČ 252 43,identifikační číslo 272 24 961,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,vložka 105795 (dále jen,prodávající ")upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ,kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.lampshop.cza to prostřednictvím webového rozhraní. Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě-objednávce Lampshop (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje,že bude kupujícím dodávat : bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího s fyzickou osobou, která je spotřebitelem, výslovně neupraveného těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními   zák.č.40/1964 Sb.,občanský zákoník a zák.č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele,oba v platném  a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.             

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky internetového obchodu LAMPSHOP společnosti  Media Trading CZ s.r.o.  

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. 

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.  

 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon,internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši,závislé na tarifu telekomunikačních služeb,které kupující používá.

III. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.lampshop.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti, v pokladně prodávajícího nebo na dobírku.

Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

IV. Dodací lhůta a náklady na dopravu

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej dopravit kupujícímu do pěti pracovních dnů pokud není dohodnuto jinak. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem  prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. 

Možnosti způsobů doručení zásilky v ČR a jejich ceny: 

a) expresní zásilkovou službou – 175,- Kč vč. DPH 

b) osobním odběrem zboží - 0 Kč 

Doručení zásilky se řídí podmínkami přepravní služby PPL, nebo České pošty a.s.Převzetím faktury, podpisem dodacího nebo přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.

 

V. Záruka a servis

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba dle ustanovení Občanského zákoníku činí 24 měsíců.Jde-li však o samotnou lampu bez modulu,odvíjí se záruční doba od doby životnosti lampy,která se uvádí v hodinách a kterou naleznete u popisu jednotlivého typu lampy.Maximální délka záruční doby takové lampy je však 24 měsíců od převzetí zboží,a to dle toho,která z těchto skutečností nastane dříve.

 

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu ,který je spotebitelem ,za to,že prodávaná věc je při převzetí  kupujícím ve shodě s kupní smlouvou,zejména,že je bez vad.

V případě,že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou ,má spotřebitel právo na to aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku spotřebitele budˇvýměnou věci,nebo její opravou,není-li takový postup možný,může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.To neplatí,pokud spotřebitel před převzetím věci  o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.Rozpor s kupní smlouvou,který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci,se považuje za rozporexistující již při jejím převzetí,pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže opak.

 

VI. Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. 

Pokud shledáte porušení originálního obalu zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky , tak se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! V případě převzetí takovéto zásilky,  je doručující povinen uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. 

Záruční lhůta se nevztahuje na vady, vzniklé neodborným či nešetrným zacházením. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. 

Pokud dojde k závadě, kontaktujte nás.   V případě reklamace přímo na čísle 274 773 381, na e-mailu info@lampshop.cz nebo na adrese LAMPSHOP, Narcisová 428, 252 43 Průhonice, (osobní návštěvu pro reklamaci je nutné, ve vlastním zájmu, dohodnout předem). Informace o průběhu reklamace získáte na tel: 274 773 381. Po vyřízení reklamace vás budeme informovat písemně nebo telefonicky. 

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nutných nákladů,které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízení reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy,vrácení zboží,storno objednávky

 

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu se zákonem č.367/2000 ze dne 14.září 2000 má kupující ,který je spotřebitelem právo do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy ,byla-li smlouva uzavřena při použití komunikace na dálku.Tuto možnost má spotřebitel vzhledem ke specifickým podmínkám nákupu,kdy si nemůže zboží předem vyzkoušet.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží.Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

Uplatní-li spotřebitel toto právo na odstoupení od kupní smlouvy,kupní smlouva se od počátku ruší.Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční částku,a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení.Spotřebitel je naopak povinen prodávajícímu vrátit zboží.Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné v původním obalu.Uplatní-li spotřebitel toto právo na odstoupení od smlouvy,má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Postup pro vrácení zboží:

  • před samotným vrácením je vhodné kontaktovat nás prostřednictvím e-mailuinfo@lampshop.cz nebo písemně poštou na adrese LAMPSHOP,Narcisová 428,252 43 Průhonice a sdělit , že budete vracet zboží .Je rovněž vhodné uvést číslo faktury (viz další postup).
  • vracené zboží je nutno zabalit do stavu aby nebylo poškozeno a zaslat pomocí přepravní služby (dle Vašeho výběru) nebo osobně zpět na naši adresu. V tomto případě dopravné hradí kupující. Zboží můžete vrátit osobně na adrese LAMPSHOP, Narcisová 428, 252 43 Průhonice.
  • zboží nelze odeslat na dobírku z důvodu, že je třeba v naší firmě zkontrolovat zda zboží není poškozené, použité (viz.upozornění).
  • v případě kdy je zboží takto vráceno nese náklady na poštovné (dopravné) kupující. Prodávající vyplatí kupujícímu zaplacenou finanční částku. 
  • pokud bylo nakoupené zboží s vystaveným daňovým dokladem na firmu, společnost (IČ) bude vystaven dobropis a po Vašem potvrzení bude finanční částka vrácena na uvedený účet (dle daňových zákonů o potvrzení dobropisu).
  • finanční částka Vám bude vrácena na určený účet vedený bankou a nebo na Vaši adresu poštovní poukázkou

Storno objednávky

  • lze uskutečnit, ještě před její expedicí, mailem na info@lampshop.cz, nebo telefonicky na čísle 274 773 381.

V případě, že zboží již bylo odesláno a zákazník objednávku stornuje, zboží nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku. V takovém případě je zákazník povinen uhradit stornovací poplatek ve výší 20 % z ceny zboží, nejméně však 500 Kč. Tyto poplatky budou vymáhány dle platných předpisů České republiky.

VIII. Ochrana osobních dat

Ochrana osobních údajů kupujícího,který je fyzickou osobou,je poskytována zákonem č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů.

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností Media Trading CZ s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých údajů.Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou.

Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

Kupující bere na vědomí,že je povinen své osobní údaje (při registraci,ve svém uživatelském účtu,při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kupující potvrzuje,že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li dohodnuto jinak. 

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. 

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím. 

Platnost těchto obchodních podmínek je od 1.6.2008 do odvolání.


PrestaShop